Σεμινάρια Changeland

Προσδιορισμός Αναγκών & Απαιτήσεων του Πελάτη

(1 ημέρα – Ώρες διεξαγωγής: 9:00 -17:00). Γενικές πληροφορίες: Σκοπός του σεμιναρίου είναι να μπορεί μια ομάδα να προσδιορίσει τις σημαντικές απαιτήσεις των πελατών και να τις μετατρέπει σε προδιαγραφές για μια συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία ή υπηρεσία. Περιεχόμενα: Ορισμός της Φωνής του Πελάτη – Βήμα 1. Δημιουργία Στρατηγικής εστιασμένης στον Πελάτη. Βήμα 2. Ακούγοντας την...

Σεμινάρια Changeland

Εξάλειψη ρίσκου από διαδικασίες παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών

(1 ημέρα – Ώρες διεξαγωγής: 9:00 -17:00). Γενικές πληροφορίες: Σκοπός του σεμιναρίου είναι να μπορεί μια ομάδα να σχεδιάσει τα απαιτούμενα βήματα της διαδικασίας για την επίτευξη ενός στόχου ή παραγωγή προϊόντος /υπηρεσίας, και να προσδιορίσει / εξαλείψει το πιθανό ρίσκο αποτυχίας. Περιεχόμενα: Χαρτογράφηση διεργασιών – Διάγραμμα αιτίου/αποτελέσματος – Πίνακας αξιολόγησης αιτίου / αποτελέσματος –...

Σεμινάρια Changeland

Δημιουργία Αποτελεσματικής ομάδας

(1 ημέρα – Ώρες διεξαγωγής: 9:00 -17:00). Περιεχόμενα: φάσεις ωρίμανσης μιας ομάδας – αποτελεσματική διαχείριση συγκρούσεων – οργάνωση/υλοποίηση συναντήσεων – εργαλεία διαχείρισης έργων, επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων. Απευθύνεται σε: Επαγγελματίες και Στελέχη επιχειρήσεων μεσαία, ανώτερα και ανώτατα, παραγωγικού ή τομέα παροχής υπηρεσιών (Εργοδηγούς, Προϊστάμενους παραγωγής, συντήρησης, Διευθυντές παραγωγής, logistics και διασφάλισης ποιότητας, Τεχνικούς Διευθυντές,...

Σεμινάρια Changeland

ΣΥΣΤΗΜΑ 5S

(2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00 -17:00). Γενικές Πληροφορίες:. Το σεμινάριο καλύπτει τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις ώστε να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τη φιλοσοφία, τις δυνατότητες και τα οφέλη από την υιοθέτηση της μεθοδολογίας 5S+. Παρουσιάζεται το πρώτο βήμα για την υλοποίηση της Λιτής Διοίκησης – Πρόγραμμα 5S+ όπου κάθε «σπατάλη» ή «απώλεια» πρέπει να μηδενιστεί. Το σύστημα...

LEAN Six Sigma Σεμινάρια Changeland

Minitab για Six Sigma Belts

(2-12 ημέρες σε διάρκεια 1-5 εβδομάδων – Ώρες διεξαγωγής: 9:00 -17:00). Περιγραφή. Εκπαίδευση στο εργαλείο στατιστικής ανάλυσης που επιλέγουν οι επαγγελματίες Ποιότητας & Επιχειρηματικής Βελτίωσης με Six Sigma. Πληθώρα παραδειγμάτων εφαρμογών σε πραγματικά έργα σε εταιρίες όλων των κλάδων (προϊόντων και υπηρεσιών). Οι εκπαιδεύσεις Minitab γενικά εστιάζουν σε ανάγκες στατιστικολόγων, υπευθύνων διασφάλισης ποιότητας, ή επιθεωρητών...

LEAN Six Sigma Σεμινάρια Changeland

LEAN Six Sigma – Εκπαίδευση Μαύρης ζώνης

(20 εκπαιδευτικές ημέρες σε διάρκεια 6-8 μηνών – Ώρες διεξαγωγής: 9:00 -17:00). Περιγραφή: Ανάπτυξη προχωρημένων διοικητικών, αναλυτικών και διαχειριστικών ικανοτήτων υποστήριξης έργων Συνεχούς Βελτίωσης και Επιχειρηματικής Αριστείας με την Lean Six Sigma. Εφαρμογή σε πραγματικά έργα των συμμετεχόντων. Προϋπόθεση η Πράσινη Ζώνη. Πληθώρα παραδειγμάτων εφαρμογών. Απευθύνεται σε: Επαγγελματίες και Στελέχη επιχειρήσεων ανώτερα και ανώτατα, παραγωγικού...

LEAN Six Sigma Σεμινάρια Changeland

LEAN Six Sigma – Εκπαίδευση Πράσινης ζώνης

(15 ημέρες σε διάρκεια 3-6 μηνών – Ώρες διεξαγωγής: 9:00 -17:00). Περιγραφή.  Εκμάθηση μέσω υλοποίησης των φάσεων Define, Measure, Analyse, Improve, Control σε πραγματικά έργα των συμμετεχόντων. Προϋπόθεση η Κίτρινη ζώνη. Πληθώρα παραδειγμάτων εφαρμογών. Απευθύνεται σε: Επαγγελματίες και Στελέχη επιχειρήσεων ανώτερα και ανώτατα, παραγωγικού ή τομέα παροχής υπηρεσιών (Προϊστάμενους παραγωγής ή διοίκησης επιχειρήσεων, Υπευθύνους συντήρησης,...

LEAN Six Sigma Σεμινάρια Changeland

LEAN Six Sigma – Εκπαίδευση Κίτρινης ζώνης

(5 ημέρες σε διάρκεια 1-5 εβδομάδων – Ώρες διεξαγωγής: 9:00 -17:00). Περιγραφή.  Οι φάσεις Define, Measure, Analyse, Improve, Control. Πληθώρα παραδειγμάτων εφαρμογών. Απευθύνεται σε: Επαγγελματίες και Στελέχη επιχειρήσεων ανώτερα και ανώτατα, παραγωγικού ή τομέα παροχής υπηρεσιών (Εργοδηγούς, Προϊστάμενους παραγωγής, συντήρησης, Διευθυντές παραγωγής, logistics και διασφάλισης ποιότητας, Τεχνικούς Διευθυντές, και Διοικητικούς, Επιθεωρητές Πιστοποίησης Ποιότητας / Ασφάλειας...

LEAN Six Sigma Σεμινάρια Changeland

LEAN Six Sigma – Εισαγωγικό σεμινάριο, Εκπαίδευση Λευκής Ζώνης

(2 ημέρες – Ώρες διεξαγωγής: 9:00 -17:00). Περιεχόμενα: Η ανάγκη συνεχούς βελτίωσης της απόδοσης των επιχειρήσεων – Μεθοδολογίες βελτίωσης και η προέλευσή τους – Τι είναι το Lean Six Sigma (προέλευση, ιστορικό, LEAN thinking, 6σ) – Παρουσίαση μεθοδολογίας Lean Thinking (Οι 5 αρχές της Lean. Τι είναι «απώλεια» (waste) στις επιχειρήσεις. Ενέργειες προστιθέμενης αξίας, μη...

LEAN Six Sigma Σεμινάρια Changeland

Μεθοδολογία Lean Six Sigma

Χρησιμοποιείται για τη δομημένη και σταδιακή (από 2 – 8 μηνών) επίλυση σύνθετων / χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες. Περιλαμβάνει 5 φάσεις: ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ, ΜΕΤΡΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ. Η μέθοδος Six Sigma γνώρισε σημαντική επιτυχία στη Motorola. Η ίδια αναφέρει ότι έως το 2006 της είχε αποφέρει $16 δις σε όρους μείωσης κόστους. Παράλληλα, η...