Η Changeland παρέχει λύσεις για τις ακόλουθες προκλήσεις

Κατάσταση

Προκλήσεις

Λύσεις

Παγκοσμιοποίηση

 • Περιορισμένη πρόσβαση σε εταιρική γνώση, η οποία είναι διασκορπισμένη σε διάφορα γεωγραφικά σημεία

 • Τυποποίηση διατυπώσεων

 • Προσβασιμότητα και Ανάπτυξη της γνώσης σε παγκόσμιο επίπεδο
 • Δημιουργία Κοινοτήτων Γνώσεις με βάση την εμπειρία και διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών

 • Κοινή ταξινόμηση & κατάλογος ανθρώπων με συγκριμένες γνώσεις

 • ‘Μεσίτης γνώσης’ για να συνδέει ανθρώπους μεταξύ τους ή / και με πληροφορίες/ικανότητες

 • Κατάλληλη τεχνολογία
 • Υψηλό ποσοστό παραιτήσεων εργαζομένων σε κρίσιμους τομείς της εταιρίας

 • Αποστράγγιση εταιρικής Γνώσης

 • Επανα-ανακάληψη του ‘τροχού’

 • Υψηλό κόστος και μεγάλος χρόνος για την ‘πλήρη ενεργοποίηση’ των νέων υπαλλήλων.
 • Προσαρμογή οργανισιακών δομών που να ευνοούν την ανταλλαγή γνώσεων, την συνεχή μάθηση και καινοτομία.

 • Θεσμοθέτηση και υλοποίηση workshops μοιράσματος εμπειριών και γνώσεων μετά το τέλος κάθε έργου.

 • Θεσμοθέτηση και υλοποίηση συνέντευξης σε υπαλλήλους πριν την ‘αποχώρησή’ τους

 • Προσαρμογή της πολιτικής και διαδικασιών κινήτρων προς τους υπαλλήλους ώστε να θέλουν (α) να μείνουν στην εταιρία, (β) να μοιράζονται τις γνώσεις τους και (γ) να καινοτομούν μαζί με τους συναδέλφους τους.
 • Συγχωνεύσεις

 • Αναγνώριση, φιλτράρισμα και συναρμολόγηση συμπληρωματικής γνώσης, και επικαλυπτόμενης γνώσης.

 • Περιορισμένη πρόσβαση σε γνώσεις που διασπείρεται σε διαφορετικά σημεία της εταιρίας.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικασιών καταγραφής και ανταλλαγής πληροφορίας και γνώσης που βασίζεται σε workshops. Στόχο έχουν:


 • Την Οργάνωση και υλοποίηση συνεδριών ανταλλαγής εμπειριών μετά το τέλος των έργων.
 • Να Μοιραστείτε το πως εφαρμόσατε οργανωτικές διαδικασίες, δομές, τεχνολογία, συστήματα παροχής κινήτρων κ.λπ.

 • Τον Προσδιορισμό επικαλύψεων, αναντιστοιχιών και συμπληρωματικών περιοχών σε όλα αυτά τα θέματα.

 • Να Μάθετε από τους άλλους στις περιοχές που επικαλύπτονται.

 • Τη Συμμετοχική καινοτομία όπου υπάρχει καινό γνώσης, για την ανάπτυξη νέας γνώσης.

 • Τη Μόχλευση γνώσης σε συμπληρωματικούς τομείς γνώσης.

 • Η επίτευξη συμφωνίας για μια συνεχή διαδικασία ανταλλαγής γνώσεων.