Ανάπτυξη Ειδικών Ικανοτήτων Προσωπικού | Περίληψη Σεμιναρίων

Τίτλος 
Σεμιναρίου Ανάπτυξης & Βελτίωσης
 

Minitab

για Six Sigma Belts

 

Lean Six Sigma Workout

Εξάλειψη ρίσκου από διαδικασίες παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών  

Μοιραστείτε τις χρήσιμες πρακτικές

 

Προσδιορισμός Αναγκών & Απαιτήσεων Πελάτη

S

Σύστημα 5S

 

Δημιουργία αποτελεσματικής ομάδας

Διάρκεια
εκπαίδευσης με καθοδήγηση έργων βελτίωσης διεργασιών / δεικτών εταιρίας σας:
 

 

Έως 12 μέρες

 

 

3 μέρες

 

 

1 μέρα

 

 

3 μέρες

 

 

1 μέρα

 

 

2 μέρες

 

 

1 μέρα

Γνωσιακές περιοχές: D-M-A-I-C D-M-C A I-C D I
Απαιτήσεις
παρακολούθησης:
LSSGB σεμινάριο ή
LSSGB πιστοποίηση
Δεν έχει Δεν έχει Δεν έχει Δεν έχει Δεν έχει Δεν έχει
Εκπαιδευτικό
Υλικό:
Διαφάνειες
Εισηγητή
Διαφάνειες
Εισηγητή
Διαφάνειες
Εισηγητή
Διαφάνειες
Εισηγητή
Διαφάνειες
Εισηγητή
Διαφάνειες
Εισηγητή
Διαφάνειες
Εισηγητή
Απαιτείται
laptop από τον
συμμετέχοντα:
ΝΑΙ
με εγκατεστημένο
το Minitab
Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι
Χώρος εκπαίδευσης Γραφεία εταιρίας ή χώρος της Changeland Γραφεία εταιρίας ή χώρος της Changeland Γραφεία εταιρίας ή χώρος της Changeland Γραφεία εταιρίας ή χώρος της Changeland Γραφεία εταιρίας ή χώρος της Changeland Γραφεία εταιρίας ή χώρος της Changeland Γραφεία εταιρίας ή χώρος της Changeland
Κόστος εκπαίδευσης: Καλέστε μας Καλέστε μας Καλέστε μας Καλέστε μας Καλέστε μας Καλέστε μας Καλέστε μας
Πιστοποιητικό
παρακολούθησης:
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Γλώσσα: Αγγλικά Ελληνικά ή Αγγλικά Ελληνικά ή Αγγλικά Ελληνικά ή Αγγλικά Ελληνικά ή Αγγλικά Ελληνικά ή Αγγλικά Ελληνικά ή Αγγλικά
Περιγραφή σεμιναρίου: περισσότερες πληροφορίες… περισσότερες πληροφορίες… περισσότερες πληροφορίες… περισσότερες πληροφορίες… περισσότερες πληροφορίες… περισσότερες πληροφορίες… περισσότερες πληροφορίες…