Μοιραστείτε τις χρήσιμες πρακτικές

Η διαδικασία ‘Πέρλα’ χρήσιμων πρακτικών

Ως Πέρλα, ορίζουμε κάθε χρήσιμη πρακτική: μια καλή όσο και μια κακή πρακτική. Την καλή την υιοθετούμε, ενώ την κακή φροντίζουμε να την αποφύγουμε!

Στρατηγική: “Ομάδα ανακαλύπτει χρήσιμες πρακτικές, τις μοιράζεται και υιοθετεί”

 

 

  • “1η φάση”

    • Στόχος να επιτύχουμε την βέλτιστη απόδοσή μας φέρνοντας όλα τα αντίστοιχα τμήματα / διαδικασίες στο επίπεδο του καλύτερου, υιοθετώντας την καλύτερη χρήσιμη πρακτική (Πέρλα!)

useful-practise-sharing-1

 

 

  • “2η φάση”

    • Στόχος να ‘ανεβάσουμε τον πήχη’ απόδοσης. Λαμβάνοντας ως βάση την προηγούμενη καλύτερη, θέτουμε συλλογικά νέους στόχους απόδοσης για κάθε τμήμα / διαδικασία, και τον επιτυγχάνουμε εργαζόμενοι δομημένα και ομαδικά.

useful-practise-sharing-2

 

Παρουσίαση της διαδικασίας Πέρλα

Έμφαση δίνεται στην ταχύτητα επίτευξης των στόχων

useful-practise-sharing-5b

OU1 = Λειτουργική Ομάδα 1
κλπ

Επιστροφή στις Υπηρεσίες